Download hier de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Brightskills Holding BV

In de Algemene Voorwaarden  lees je alles over de voorwaarden, die verbonden zijn aan de levering, betaling en garantie bij Brightskills Holding B.V. handelend onder de naam Brightskills. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 juli 2019 en zijn geldig op alle aankopen vanaf deze datum via Brightskills Holding B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Brightskills Holding B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17221246. Biedt leermiddelen aan klanten/gebruikers aan;
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend namens bedrijf of (non-profit) organisatie met wie Brightskills Holding B.V. een overeenkomst heeft afgesloten of die met Brightskills Holding B.V. daarover in onderhandeling treedt of is, evenals diens vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtverkrijgende, erfgenamen;
 • Gebruiker: de persoon (waaronder, maar niet uitsluitend, personeelsleden, leerkrachten en leerlingen) die door de klant aangemerkt is als gebruikers van één van de (web-)producten aangeschaft via Brightskills Holding B.V. en die als zodanig geautoriseerd zijn van het web-product gebruik te maken.
 • Overeenkomst: een overeenkomst of opdracht volgens welke Brightskills Holding B.V. tegen betaling een (web-) product beschikbaar stelt aan een klant/gebruiker;
 • Techniek voor communicatie op afstand: het middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Brightskills Holding B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant/gebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant/gebruiker om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Brightskills Holding B.V.
Vestigings- & bezoekadres: Bosscheweg 46, 5056 KC Berkel Enschot
Telefoonnummer: +31 (0) 2047022
Bereikbaarheid: op werkdagen van 9:00uur tot 17:00uur. Gedurende de schoolvakanties kunnen andere tijden van toepassing zijn.
E-mailadres: info@Brightskills.nl
KvK-nummer: 17179227

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Brightskills Holding B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Brightskills Holding B.V. en klant.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Brightskills Holding B.V. zijn in te zien en op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van Brightskills Holding B.V. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De inhoud van prijslijsten, folders, brochures en webpagina’s zijn onder voorbehoud en binden Brightskills Holding B.V. niet.
 • Indien een offerte of aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • De aanbieding geldt alleen voor de organisatie(s) waaraan de offerte is gericht. Het is niet toegestaan licenties over andere organisaties te verdelen, zonder dat daar expliciete afspraken over zijn gemaakt.
 • De aanbieding of offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Brightskills Holding B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Brightskills Holding B.V. niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Brightskills Holding B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Brightskills Holding B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Brightskills Holding B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6A – Herroepingsrecht bij levering van diensten

 • Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst, mits de dienst nog niet van start is gegaan.
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten tot Brightskills Holding B.V. via info@brightskills.nl

Artikel 6B – Abonnementen particulieren

 • Abonnementen van particulieren worden, tenzij anders overeengekomen, automatisch beëindigd. Een maand voor afloop van de abonnementsperiode ontvangt de particulier een voorstel om het abonnement te verlengen. Tussentijds kunnen abonnementen niet beëindigd worden.

Artikel 6C – Abonnementen scholen/ bedrijven en instellingen

 • Abonnementen worden na afloop van de abonnementsperiode automatisch met dezelfde periode verlengd tenzij de klant uiterlijk een maand voor einde abonnement deze heeft opgezegd. Opzeggen kan middels een mail aan abonnementen@brightskills.nl . U ontvangt altijd een bevestiging. De datum van verzending mail is leidend.

Artikel 6C – Facturatie abonnementen scholen bedrijven/ instellingen

 • Scholen worden, tenzij anders overeengekomen, gefactureerd op basis van het leerlingenaantal van de school (het brinnummer) op het moment dat het abonnement wordt afgesloten en/ of verlengd. Wij maken hierbij gebruik van de open onderwijsdata van DUO.
 • Bedrijven/instellingen: Worden gefactureerd op basis van het gekozen abonnement. De automatische verlenging wordt gebaseerd op het lopende abonnement. Een lager abonnement kan gekozen worden uiterlijk een maand voor afloop van het lopende abonnement (per mail aan abonnementen@brightskills.nl ). Een hoger abonnement kan altijd tussentijds aangevraagd worden. Indien van toepassing ontvangt u een nacalculatie.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 • Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Brightskills Holding B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 • Brightskills Holding B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 – Beschikbaarheid van het product

 • Brightskills Holding B.V. zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar producten zo groot mogelijk te doen. Brightskills Holding B.V. kan echter niet garanderen dat er nooit een storing en/ of defect zal optreden;
 • Brightskills Holding B.V. behoudt zich het recht voor om onderhoud te verrichten aan haar (web-)producten waardoor deze tijdelijk niet toegankelijk of beschikbaar zijn. Brightskills Holding B.V. zal zich inspannen deze periodes zo in te plannen dat er zo min mogelijk hinder ontstaat voor de klant en gebruiker.
 • De klant en gebruiker zijn zelf verantwoordelijk voor een adequaat beveiligingsniveau van hardware en software daar Brightskills Holding B.V. niet kan garanderen dat er bij het gebruiken van een (web-)product geen enkele schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software voor de klant en gebruiker.

Artikel 10 – Facturatie

 • Facturatie vindt plaats direct na afname product/dienst en/ of verlenging van een abonnement. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na facturatie.

Artikel 11 – Gebruiksrecht

 • Gebruik van een product of dienst van Brightskills Holding B.V. is uitsluitend toegestaan aan de klant en de door de klant toegewezen gebruiker;
 • De licenties van onze leermiddelen zijn alleen te gebruiken voor leerlingen die rechtstreeks staan ingeschreven bij de organisatie(s) waaraan de offerte is gericht. Het is niet toegestaan licenties over andere organisaties te verdelen, wanneer daarover geen afspraken zijn gemaakt.
 • Brightskills Holding B.V. is te allen tijde gerechtigd om, naar eigen inzicht, de inhoud en verschijningsvorm van haar producten te wijzigen. Hierbij stelt Brightskills Holding B.V. zich tot doel om naar haar inzicht de gebruikerservaring te verbeteren.
 • De klant wordt geacht er bij een digitaal product of dienst van op de hoogte te zijn dat hij in het bezit van computer – en randapparatuur en programmatuur dient te zijn om gebruik te kunnen maken van de producten van Brightskills Holding B.V.
 • Brightskills Holding B.V. zal de klant via haar websites informeren over de minimale eisen daaromtrent.
Webshop